Wezwania do Sługi Bożego Ojca Anzelma Gądka OCD

Sługo Boży Ojcze Anzelmie - wstawiaj się za nami!
Od dzieciństwa posłuszny na głos łaski Bożej
Powołany przez Boga do rzeczy wielkich w Kościele
Skupiony na modlitwie i czuwający nad swym sercem
Wytrwały i pilny w Bożej nauce od młodości
Uważny uczniu św. Rafała Kalinowskiego
Gorący czcicielu Maryi, Matki Karmelu
Zapatrzony w przykład życia św. Józefa
Duchowy Bracie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Rozmiłowany w tajemnicy Słowa Wcielonego
Miłujący Eucharystię i żyjący wiarą na co dzień
Odważny głosicielu Słowa Bożego
Wychowawco przygotowujących się do kapłaństwa
Umiejący cierpliwie słuchać innych
Żarliwy o chwałę Bożą w duszach ludzkich
Odnowicielu Polskiej Prowincji Karmelu
Kochający Kościół jako Matkę
Założycielu i Ojcze Karmelu Dzieciątka Jezus
Posłuszny Ojcu Świętemu i pasterzom Kościoła
Duchowy Ojcze dla braci i sióstr w Karmelu
Przyjacielu chorych, samotnych i ubogich
Miłosierny wobec wygnańców i emigrantów
Bolejący nad niewolą i zagrożeniem naszej Ojczyzny
Chodzący zawsze w obecności Bożej
Nauczycielu modlitwy i zawierzenia Bogu Ojcu
Kochający przez całe życie Dzieciątko Jezus
Przykładzie cnoty pokory i prostoty ewangelicznej
Miłujący Karmel i jego Świętych
Nauczycielu drogi dziecięctwa Bożego
Cierpliwy i mężny w przeciwnościach życia
Wierny do końca swojemu kapłaństwu i karmelitańskiemu powołaniu
Uczący swoim przykładem milczenia i miłości w cierpieniu
Prowadzący dusze drogami świętości
Orędowniku w naszych potrzebach u tronu Dzieciątka Jezus

Modlitwa:

Boże, Ojcze, który dałeś Twemu słudze ojcu Anzelmowi, dar kontemplacji Dzieciątka Jezus, daj, abyśmy umocnieni przykładem jego wiary i miłości, otrzymali łaski ....., i mogli kiedyś osiągnąć królestwo obiecane dzieciom Bożym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jezu, Dziecię Boże, racz ukazać Kościołowi Twego sługę ojca Anzelma, w którym objawiła się moc łaski, piękno powołania kapłańskiego oraz dar mądrości w kierowaniu duszami po drogach świętości. Prosimy Cię, aby wyniesiony na ołtarze, pociągał nas do Ciebie swoją nauką o dzięcięctwie Bożym, był przykładem posłuszeństwa woli Twego Ojca, uczył miłości do Twojej Matki i św. Józefa oraz wspierał nas w cierpliwym przyjmowaniu doświadczeń życia i wiernym pełnieniu codziennych obowiązków. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Do prywatnego odmawiania, za pozwoleniem władzy kościelnej.
Imprimatur: Ks. Zbigniew Tracz Kanclerz Kurii Metropolitarnej Łódzkiej
KO-024/1081/2012. Łódź, dnia 31 X 2012