44. rocznica odejścia do wieczności O. Anzelma Gądka OCD

W dniu 15 października 2013 r. mijają 44 lata od śmierci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka, karmelity bosego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W kościele karmelitów bosych, o godz. 18, zostanie odprawiona Msz św. o jego beatyfikację.

W 1969 r., w liturgiczne wspomnienie św. Teresy od Jezusa, reformatorki Karmelu i doktora Kościoła, odszedł on do wieczności w ciszy swojej zakonnej celi w Łodzi, przy ul. Liściastej 9. Jego życie oddane modlitwie kontemplacyjnej i wielorakiej posłudze Kościołowi, formacji przyszłych kapłanów i osób konsekrowanych, a także kierownictwu duchowemu osób świeckich, pozostaje świadectwem bezwarunkowej wierności kapłańskiemu powołaniu do świętości. Jest także twórcą – jak twierdzą znawcy – polskiej szkoły duchowości dziecięctwa Bożego, jak tego chciał Sobór Watykański II. 

Prace przygotowawcze

Na pierwszą rocznicę śmierci o. Anzelma ukazała się jego krótka biografia, pióra o. Ottona Filka OCD, który będąc uważnym świadkiem jego życia, miał głębokie przeświadczenie, że musi tę postać ocalić od zapomnienia. Przychodziło bowiem nowe pokolenie, które nie znało świadectwa życia tego kapłana, Ojca odrodzonej polskiej prowincji Karmelu. Przez kolejne lata o. Otto niestrudzenie zbierał wszelkie dokumenty i pisma Sługi Bożego, chodził, prosił, szukał, i znajdował (czasem na strychu klasztornym). Zgromadzone „skarby” kazał siostrom karmelitankom zaraz przepisywać na maszynie, przez kalkę, po kilka kopii, bo tak trzeba…

Pod jego kierunkiem, na 15. rocznicę śmierci o. Anzelma, w dniach 12-15 października 1984 r. w kościele na Liściastej, były zorganizowane tzw. „Dni karmelitańskie w Łodzi”. W każdym z tych dni liturgii eucharystycznej przewodniczył jeden z biskupów pomocniczych, a w ostatnim dniu, w kaplicy sióstr na Złocieniowej – Mszę św. celebrował bp Józef Rozwadowski. Dokonał on także otwarcia izby pamięci, gdzie zgromadzono liczne pamiątki związane z o. Anzelmem. Dziesięć lat później, w czasie Synodu Biskupów w Rzymie na temat życia konsekrowanego (1994), Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus – pod kierunkiem o. O. Filka zorganizowały w Łodzi drugie sympozjum: na temat formacji zakonnej w nauczaniu swego Założyciela. 

Dalsze prace skupiły się nad utworzeniem w klasztorze na Złocieniowej Archiwum O. Założyciela (1995). Wykonano kwerendy w ponad 40. archiwach na terenie Polski oraz w innych krajach. Zebrano wszystkie pisma drukowane za życia Sługi Bożego, pisma ustawodawcze oraz cenne rękopisy, tj. kilkaset konferencji rekolekcyjnych, ascetycznych, ponad 10 tys. listów, których oryginały zachowali ich adresaci. W archiwach rzymskich i watykańskich zebrano obfitą dokumentację z lat 1925-1947, świadczącą o wielkiej pracy Sługi Bożego dla zakonu i Kościoła powszechnego. Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus zachowały m.in. liczne nagrania dźwiękowe jego ostatnich homilii głoszonych w ich klasztorze na Złocieniowej. Prowadzono dalsze badania naukowe nad jego spuścizną i organizowano kolejne sympozja (1999, 2004, 2010).
W grudniu 1996 r. przełożona generalna Zgromadzenia, M. Narcyza Chmura, skierowała do J.E. Abpa Władysława Ziółka formalną prośbę o wszczęcie dochodzenia diecezjalnego o życiu i cnotach heroicznych Założyciela Zgromadzenia. W maju 2001 r. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła swoje pozytywne votum, a 12 października Stolica Apostolska wydała nihil obstat. 

Proces beatyfikacyjny

W styczniu 2002 r. Arcybiskup łódzki wydał Komunikat o zamiarze rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego na terenie swojej Archidiecezji, mianował Trybunał i 2 lutego 2002 r. w klasztorze karmelitów bosych miała miejsce pierwsza sesja procesu, podczas której złożyli przysięgę członkowie Trybunału oraz postulator. W latach 2002-2008 odbyło się 68 sesji, na których przesłuchano 51 świadków życia i działalności Sługi Bożego oraz członków Komisji Historycznej. 15 czerwca 2008 r. w kościele karmelitów bosych w Łodzi miała miejsce publiczna sesja zamknięcia dochodzenia diecezjalnego, której dokonał J.E. Abp Władysław Ziółek. Do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie zostało przekazanych 78 tomów akt, razem ok. 14 tys. stron dokumentacji. 13 marca 2010 Prefekt Kongregacji wydał Dekret ważności dochodzenia diecezjalnego. Pod kierunkiem Relatora procesu postulator rzymski rozpoczął redagowanie „Positio”, czyli syntezy o życiu i cnotach heroicznych Sługi Bożego. 
W Postulacji Sługi Bożego o. Anzelma Gądka w Łodzi nadal trwają prace archiwizacyjne oraz wydawnicze. Pod kierunkiem o. Ottona Filka OCD, są wydawane pisma Sługi Bożego w serii „Biblioteka Założyciela”. W Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Łodzi przy ul. Złocieniowej 38 mieści się także Muzeum Sługi Bożego, które eksponuje pamiątki związane ze Sługą Bożym oraz udostępnia zwiedzającym ogląd dokumentów w formie multimedialnej.


Wstawiennictwo Sługi Bożego

Każdego 15. dnia miesiąca o godz. 18. w kościele Karmelitów bosych przy ul. Liściastej, jest odprawiana Msza św. o beatyfikację o. Anzelma. Przed Mszą św. odczytywane są prośby i podziękowania za łaski otrzymywane przez wstawiennictwo Sługi Bożego. Podobnie modlą się wierni w rodzinnej parafii o. Anzelma, w Niegowici (archidiec. krakowska). 
Wśród podziękowań wrzucanych do skrzynki prze grobie o. Anzelma (w przedsionku kościoła karmelitów) oraz nadsyłanych przez wiernych droga pocztową, najwięcej dotyczy łask: zgody w rodzinie, uproszenie łaski potomstwa, uwolnienie od nałogów, otrzymanie pracy, a także łask uzdrowienia. Prośmy więc z ufnością, bo święci są nam dani nie tylko za wzory cnót, ale także jako pośrednicy u Boga w naszych sprawach.

Prośby i podziękowania za łaski otrzymywane przez wstawiennictwo Sługi Bożego o. Anzelma można przysyłać na adres: azkarmel@archidiecezja.lodz.pl 

s. Konrada Dubel KDzJ
postulator