10/ Formacja osób na płaszczyźnie rad ewangelicznych i ślubów zakonnych

Tak pojęta praca wychowawcza nie wychodzi jeszcze poza ramy doskonałości chrześcijańskiej. Dlatego też mistrzyni przedstawi i rozwinie szerszy program doskonałości zakonnej opartej na dobrowolnych, ale dozgonnych zobowiązaniach ślubów i cnót z nimi złączonych, przez które to zobowiązania doskonałość staje się prawem Bożym i prawem kościelnym, a śluby stają się przez to prawo fundamentem życia zakonnego. Na koniec, a właściwie na początku i w środku, i na końcu, i zawsze, i przy każdym akcie życia wprowadzać będzie formę dziecięctwa duchowego w naturalnej i nadprzyrodzonej prostocie myśli i woli, w dziecięcym wdzięku wykonania, w dziewiczej delikatności odczucia łaski i ofiary, by w ten sposób wychować i udoskonalić karmelitankę Dzieciątka Jezus, by życie jej i forma tego życia były zawsze dziecięctwem Bożym.

W: Mały traktat..., dz. cyt., Łódź 2011.