I. Droga dziecięctwa duchowego normą prawną, wychowawczą i apostolską

Ojciec Anzelm, redagując kodeksy prawne dla Kolegium, założonego przez siebie Zgromadzenia i biorąc udział w planowaniu wychowania i apostolstwa, zakładał w nich jako jedną z reguł pracy naukę św. Teresy od Dzieciątka Jezus o "dziecięctwie duchowym". Dostrzec łatwo u o. Anzelma nawiązywanie do objaśnienia, jakie Święta podała Matce Agnieszce, która prosiła ją w ostatnich dniach życia "o wytłumaczenie, jakiej to drogi chciała nauczać dusze po swojej śmierci". Teresa odparła:

"Moja Matko, to droga dziecięctwa duchowego, droga ufności i całkowitego zdania się na Boga. Chcę im wskazywać małe środki, które mi się tak udały, będę im mówić, że tu na ziemi jedno tylko czynić należy: rzucać Jezusowi kwiaty małych ofiar, ujmować Go pieszczotami. W taki sposób Go ujęłam i dlatego tak dobrego doznam przyjęcia".

W Kolegium

"Międzynarodowe Kolegium, założone w Rzymie, niech za Patronów uważa św. M.N. Teresę od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Nasi młodzi alumni, jako prawdziwi synowie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, poświęceni Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, niechaj uważają św. Teresę od Dzieciątka Jezus nijako za Anioła Stróża, której "małą drogę" i cnoty naśladują w całkowitym i pełnym ufności zdaniu się na Boga".

"W Kolegium niech będzie pielęgnowane i starannie wpajane nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Wszyscy młodzieńcy poświęceni Najświętszemu Sercu niechaj będą wyuczani w pokorze i prostocie oraz niech naśladują drogę i cnoty świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, którą jako Anioła Stróża Kolegium będą otaczać braterską czcią".

"Na początku roku szkolnego należy dokonać uroczystego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Szczególny kult należy ożywiać i pomnażać względem Matki Bożej z Góry Karmel, synowski kult należy żywić względem świętego Ojca Józefa Protektora Zakonu, względem świętych Rodziców, Teresy i Jana, a braterskim, pobożnym szacunkiem czcić Anioła Stróża Kolegium, św. Teresę od Dzieciątka Jezus, której drogę duchowego dziecięctwa alumni Kolegium niech sobie przyswajają".

W Zgromadzeniu

"Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus jest częścią Zakonu Karmelitańskiego. Powołaniem tego Zgromadzenia jest miłość Boga i bliźniego, w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, przez modlitwę i uczynki miłosierdzia. Hasłem Zgromadzenia będą słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus: "Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi" [...] Jako Patronkę Zgromadzenia mieć będę św. Teresę od Dzieciątka Jezus, naśladując jej miłość i prostotę [...]. Ukochają Dzieciątko Jezus jako wzór Dziecięctwa Bożego".

"Zgromadzenie ma na imię: Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Życie swoje wzoruje na Najświętszej Osobie Dzieciątka Jezus, kształtując swoich członków w duchu i drodze dziecięctwa Bożego zgodnie z Ewangelią i praktyką św. Teresy od Dzieciątka Jezus, szczególniejszej Patronki Zgromadzenia. Hasłem Zgromadzenia są słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus: "Niebem moim będzie dobrze czynić na ziemi".

W apostolstwie

"W apostolstwie czynnym siostry pomne na słowa Zbawiciela: coście jednemu z tych najmniejszych uczynili, mnieście uczynili (Mt 25, 40), roznosić będą ogień miłości Boga i bliźniego, rozpalany modlitwą i pełną ofiarą ze siebie. Przodować będą siostry swym bliźnim na drodze dziecięctwa, opartej na cnotach boskich i na ślubach zakonnych. W tym duchu za przykładem świętej Patronki będą się starały być sercem w Mistycznym Ciele Chrystusa".

W wychowaniu

W "Programie karmelitańskiego wychowania" kleryków, przedstawionym do dyskusji w 1955 r. na zjeździe wychowawców polskiej prowincji, zaproponował na III rok studiów teologicznych następującą tematykę formacji duchowej: a/ życie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, b/ dziecięctwo duchowe na podstawie "Dziejów duszy" i na podstawie teologii, zwłaszcza u św. Pawła, c/ działanie Ducha Świętego tak w dziecięctwie duchowym, jak w całej drodze doskonałości".

W analogicznym szkicu problemowym formacji w Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, omawiając "Model wychowania", polecał "wzorce":

Jezus Chrystus cały, w prostocie dziecięctwa,
Matka Najświętsza,
Święci Fundatorzy,
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus,
Życie naszych świętych
Pisma.

W: O. Anzelm Gądek, Mała droga dziecięctwa duchowego, Archiwum Założyciela, t. I, Łódź 1997.